کمک به سیل زدگان

محبت و یاری به دیگران اساس

 سعادت و آسایش دائمی.

 

کارکنان بیمارستان کوثر نیز مانند سایر نیک اندیشان دل آگاه به کمک آسیب دیدگان شهرک سعدیه شتافتند و دست یاری به سوی آنان دراز کردند.