بازدید معاون محترم وزیر بهداشت وریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و معاونین محترم از بیمارستان کوثر

فروردین ماه۹۸، معاون محترم  وزیر بهداشت وریاست محترم  دانشگاه علوم پزشکی و معاونین محترم از بیمارستان کوثر بازدید