ژورنال کلاپ هفتگی بیمارستان کوثر با عنوان اسپرومتری

ژورنال کلاپ هفتگی بیمارستان کوثر 

سخنران :جناب اقای دکتر امیر حسین کجوری

Spirometry  : Indications  interpretion  and limitations

موضوع کنفرانس :هفته اسپرومتری

اسپرومتری یکی از تست های ارزیابی عملکرد ریوی است که در آن دو پارامتر اصلی جحم بازدم کوششی و حجم بازدم کوششی در ثانیه اول (FVC , FEV1)   اندازه گیری می شود و با استفاده از این داده ها و مقادیر داده های دیگر بیماری های مختلف مثل آسم ، بیماری های انسدادی ریه ، فیبروز و ...تشخیص داده می شوند.