مراسم یادمان استاد امامی

یادمان شاعر گرانمایه استاد ناصر امامی

  ساقی بیا در ساغرم ، می ریز امشب

در ساغرم می ریز، بی پرهیز امشب

با موسیقی و شعر و غزلهای ناب

به زیر باران خاطراتش

خیس می شویم و

به یادش

صدای پای مهتاب را

مرور می کنیم

فریاد، از این سکوت فریاد .....