طرح ملی غربالگری فشار خون در بیمارستان کوثر شیراز

پیرو ابلاغ طرح ملی غربالگری فشار خون از سوی وزارت درمان و آموزش پزشکی ایستگاه سنجش و ثبت فشارخون بیمارستان کوثر از تاریخ 17 خرداد ماه به صورت همه روزه ، در دو شیفت متوالی و با حضور سه نفر پرسنل پرستاری در هر شیفت ،از ساعت 7:30 صبح الی 19:30 پذیرای مراجعین محترم بوده و نوام با بررسی  و  ثبت  فشار خون، اقدام به ارائه آموزشهای لازم، پمفلت و ارجاع مراجعین نیازمند، متناسب با دستورالعمل ابلاغی، به اورژانس و درمانگاه نموده است. این فعالیتها کماکان تاریخ 15 تیرماه جاری تداوم دارد.