بازدید کارشناسان ایمنی دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان کوثر

بازدید کارشناسان ایمنی دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان کوثر

بیمارستان کوثر توسط تیم ارزیابان ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر ، در بازدید روز سه شنبه مورخ 13 شهریور 98 ، که به هدف بررسی الزامات و استانداردهای ایمنی بیمار و راهکارهای افزایش خدمت رسانی ایمن و با کیفیت به بیماران مراجعه کننده انجام گرفت . کلیه بخش های درمانی و قسمتی از بخش های اداری مورد ارزیابی قرار گرفت .

خانم عباسیان کارشناس ایمنی دانشگاه در حاشیه این بازدید ، سطح بندی بیماران تریاژ ، ثبت دقیق اطلاعات بیماران توسط پزشکان عمومی ، اطلاع کامل پزشکان عمومی از وضعیت بیماران ، رسیدگی سریع و تیم احیاء را از جمله نقاط قوت عنوان نمودند و مقرر گردید سایر موارد قابل ارتقاء پس از جمع بندی نهایی نتیجه ارزیابی جهت ارائه راهکار و ارتقاء ایمنی به مرکز ارسال گردد.

خانم ها مرادی ، کی منش و حسینی از دیگر اعضای این تیم ارزیاب بودند .