اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان کوثر از اسفندماه

 طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار به منظور مدیریت کرونا و شکستن زنجیره انتقال این بیماری و تامین سلامت مراجعه کنندگان و پرسنل در بیمارستان‌ کوثر از اسفندماه اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر، با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و مشارکت بسیار خوب مردم، این بیمارستان توانسته است با رعایت پروتکل های بهداشتی محیطی امن برای مراجعه کنندگان و پرسنل را به وجود آورد.