برگزاری اولین جلسه ارتقاء فرآیندها در بیمارستان کوثر

 دکتر هاشم رحمتی متولی ارتقاء فرآیندهای اصلی دفتر پرستاری بیمارستان از برگزاری اولین جلسه ارتقاء فرآیندها در بیمارستان کوثر خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر این جلسه در روز یکشنبه مورخ 15/04/99 در سالن هئیت مدیره بیمارستان از ساعت 7 الی 1 بعدازظهر برگزار گردید و تمامی گروه های ارتقاء در جلسه حضور پیدا کردند.

دکتر رحمتی رئوس مطالب این جلسه را به شرح زیر اعلام کردند

1. انواع فرایندهای جاری در بیمارستان

2. چگونگی ارتقاء فرآیندهای دفتر پرستاری به روش FOCUS-PDCA

3. ارائه فلوچارت در هر گروه ارتقاء به صورت جداگانه

4. نگارش بیان فرصت توسط هر گروه ارتقاء فرآیندی، با استفاده از بارش افکار اعضاء و ارائه به دفتر بهبود کیفیت تحت عنوان سند خروجی از برگزاری جلسه ارتقاء فرآیندهای دفتر پرستاری.

لازم به ذکر است که سرکار خانم بهارلویی سوپروایزر محترم ایمنی و سرکار خانم میری بعنوان تحلیلگر آماری در جلسه حضور مستمر داشتند.

این جلسه بطور مستمر در بیمارستان کوثر برگزار می گردد.

رای شما به این مطلب چیست؟

0