بخش پزشکی هسته ای بیمارستان کوثر شیراز به عنوان تنها مرکز دارنده دستگاه PET.CT در جنوب کشور در همایش بین المللی جراحی سرطان

نمایش توانمندیهای بخش پزشکی هسته ای بیمارستان کوثر به عنوان تنها مرکز مجهز به دستگاه پت اسکن در جنوب کشور، در کنگره / همایش بزرگ جراحی سرطان در شهر شیراز
 
راه اندازی دستگاههای پیشرفته و به روزIngenuity TF ،PET.CT فیلیپس از اردیبهشت ماه ۹۷ در جهت تشخیص و ارزیابی و مرحله بندی بیماری سرطان، انجام کلیه اسکن های متداول پزشکی هسته ای با دستگاههای گاما کمرا Dual head Forte و Single head Argus و ارائه خدمات درمانی بستری و سرپایی با رادیو نوکلئید های پزشکی هسته ای از جملهI-131 جهت درمان بیماری های تیروئید دارای ۶ سوییت یکنفره مجهز و بهره گیری از اساتید مجرب این رشته  از جمله خدمات قابل ارائه در این بخش نوساز می باشد.