پذیرش بیماران با دفترچه بیمه تامین اجتماعی

به اطلاع مراجعه کنندگان محترم بیمارستان کوثر می رساند

این بیمارستان از تاریخ 1397/07/07 پذیرای مراجعه کنندگان با دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشد.