مشخصات فیزیکی بخش  :

 بخش جراحی   سه  با  27 تخت بستری  در طبقه سوم  بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل :اتاق دارو – اتاق  وسایل – انبار  وسایل – انبار ملحفه – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده – سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی می باشد .

تجهیزات این  بخش شامل

 ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک – لامپ اشعه – تشک مواج – نگاتوسکوپ – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید  می باشد .

پذیرش بیمار

تحویل پرونده بیماران از واحد پذیرش اتاق عمل و تشکیل کاردکس

کنترل تمام آمادگی های قبل از عمل  از قبیل نوار قلب و عکس قفسه سینه , شیو و  ....

آگاه کردن بیمار از زمان حضور در بخش و سایر قوانین مربوطه و رعایت دستورالعمل NPO

بررسی برگه ادمیشن پزشک و پیگیری سایر درخواستهای جراح مربوطه ( نظیر رزرو خون و کانسالتهای مختلف و ...