برنامه درمانگاه هـا

برنامه پزشکان درمانگاه یک صبح

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر هومن شریعتی
متخصص قلب و عروق

دکتر پریسا نامی
متخصص قلب و عروق

دکتر فرح پیرویان
فوق تخصص قلب اطفال

دکتر رضا صلاحی
متخصص قلب و عروق

دکتر هومن شریعتی
متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور
متخصص قلب و عروق

 

 

 

 

 

 

برنامه پزشکان درمانگاه یک صبح

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه دژبخش

متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور

متخصص قلب و عروق

دکتر هومن شریعتی
متخصص قلب و عروق

دکتر پریسا نامی
متخصص قلب و عروق

دکتر فرح پیرویان
فوق تخصص قلب اطفال

دکتر رضا صلاحی
متخصص قلب و عروق

دکتر هومن شریعتی
متخصص قلب و عروق

دکتر سهیلا جعفرپور
متخصص قلب و عروق