آدرس:
خیابان قصردشت غربی - بعد از زیر گذر شاهد
شیراز
فارس
34993 - 71878
ایران
تلفن:
36141000 - 071