معاونت بیمارستان

Image
مهندس برمک تابنده

کارشناسی صنایع گرایش تحلیل سیستم
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی


معاونت بیمارستان کوثر و مسوول واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان کوثر