ریاست و معاونت ها بیمارستان کوثر

جناب آقای دکتر محمود تابنده
ریاست بیمارستان کوثر
جناب آقای دکتر محمود تابنده
جناب آقای سید اصغر گلشنی
مدیریت بیمارستان
جناب آقای سید اصغر گلشنی
سرکار خانم دکتر زهره یوسفی
معاونت فرهنگی /مسئول پزشكان عمومي
سرکار خانم دکتر زهره یوسفی
جناب آقای دکتر احمد راکعی
معاونت در مان
جناب آقای دکتر احمد راکعی
جناب آقای دکترفرزاد عدل
معاونت آموزشی
جناب آقای دکترفرزاد عدل
سرکار خانم فاطمه ذوالقدر پور
مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
سرکار خانم فاطمه ذوالقدر پور