فرآیند رسیدگی به شکایات

شما مراجعه کننده محترم می توانید انتقادات و شکایات خود را به صورت حضوری ، کتبی، تلفنی ( شماره تماس 34141000- منوی 3 ) و سایت بیمارستان  www. kowsar-hospital.ir مطرح کنید . و بیمارستان بر اساس فرآیند رسیدگی به شکایات رسیدگی کرده و شما را از نتیجه آن مطلع می کند.

فرآیند شکایت به شرح زیر می باشد.