روال های پذیرش بستری

آمادگی های قبل از انجام اعمال جراحی در بیمارستان فوق تخصصی کوثر

 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک و مدارک مورد نیاز جراحی جهت رزرو نوبت عمل و راهنمایی جهت بیمه تکمیلی و هزینه عمل جراحی
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف یک روز قلب از عمل  به منظور تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نظر و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 3. مراجعه به آزمایشگاه، نوارقلب و رادیولوژی بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش بر حسب نیاز
 4. مراجعه به باجه پذیرش و تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی و مراجعه به درمانگاه طبقه پنجم جهت ویزیت متخصص بیهوشی
 5. مراجعه به اتاق آمادگی بخش مورد نظر پس از ویزیت بیهوشی و دریافت آموزشهای لازم
 6. مراجعه به اتاق آمادگی در روز عمل و در ساعت مقرر و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 7. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به اتاق عمل

 • مراجعین محترم، هرکدام از مراحل فوق با توجه به و ضعیت  نوع عمل، نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، هزینه عمل، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.
مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران اسکجول اتاق عمل 
 
 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک جهت رزرو نوبت آنژیوگرافی
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف در تاریخ و ساعت تعیین شده به منظورانجام مراحل تشکیل پرونده
 3. مراجعه به پذیرش طبقه همکف به منظور تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نظر و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 4. مراجعه به آزمایشگاه(طبقه همکف)، نوارقلب(لابی شیشه ای) و رادیولوژی(طبقه زیرزمین) بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش
 5. مراجعه به پذیرش طبقه همکف، تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی و دریافت آموزشهای لازم
 6. مراجعه در ساعت مقرر به اتاق آمادگی بخش پست آنژیو در روز آنژیوگرافی  و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 7. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به بخش آنژیوگرافی

مراجعین محترم، بعضی از مراحل فوق با توجه به و ضعیت نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.

مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران آنژیوگرافی  
 
 
 1. مراجعه به پذیرش طبقه همکف با در دست داشتن دستور پزشک جهت رزرو نوبت آنژیوپلاستی و راهنمایی جهت بیمه تکمیلی و هزینه آنژیوپلاستی
 2. مراجعه به پذیرش طبقه همکف در تاریخ و ساعت تعیین شده برای تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قبل از آنژیوپلاستی
   
 3. مراجعه به پذیرش طبقه همکف یک روز قبل از آنژیوپلاستی برای پیگیری امور (وجود همراه الزامی است)
   
 4. مراجعه به پذیرش طبقه همکف و تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نیاز و ثبت سیستمی مشخصات بیمار توسط متصدی پذیرش
 5. مراجعه به آزمایشگاه(طبقه همکف)، نوارقلب(لابی شیشه ای) و رادیولوژی(طبقه زیرزمین) بر اساس راهنمایی متصدی پذیرش
 6. مراجعه به پذیرش طبقه همکف ، تحویل دادن قبض آزمایش و سایر مدارک به متصدی پذیرش و تحویل گرفتن فرم آمادگی و دریافت آموزشهای لازم( در صورتی که بیمار بستری باشد، مدارک می بایست به مسئول شیفت بخش مورد نظر تحویل داده شود تا هماهنگی های لازم انجام شده و مقدمات لازم جهت آمادگی بیمار و انتقال وی به بخش آنژیوگرافی جهت انجام آنژیوپلاستی فراهم گردد) 
 1. مراجعه بیماران در ساعت مقرر به اتاق آمادگی بخش قلب 1 جهت آقایان و قلب 2 زنان در روز آنژیوپلاستی و ارائه اطلاعات لازم به پرستار اتاق آمادگی به منظور تکمیل اوراق پرونده
 2. پوشیدن لباس مخصوص و انتظار جهت فراخوان به بخش آنژیوگرافی
مراجعین محترم، بعضی از مراحل فوق با توجه به و ضعیت نوع بیمه پایه و تکمیلی و قوانین مربوطه(مانند سقف بیمه تکمیلی، امکان صدور معرفی نامه آنلاین و ...)، مدارک مورد نیاز، دستورات پزشک و .... ، در هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت بوده و نیازمند مراجعه به سایر واحدها یا طبقات می باشد، به دلیل موانع فیزیکی موجود در فضای ساختمان بیمارستان، امکان متمرکز کردن واحدها در یک طبقه وجود ندارد، از این بابت از شما پوزش می خواهیم و از اینکه با صبوری و آرامش خود ، در ایجاد نظم و تسریع در انجام امور ما را یاری می رسانید، سپاسگزاریم.

مشاهده توضیحات تکمیلی مراحل پذیرش بیماران آنژیوپلاستی  

رای شما به این مطلب چیست؟

+13