بخش آنژیوگرافی
مشخصات فیزیکی بخش :این بخش با 4 اتاق فعال و سالن ریکاوری در طبقه اول بیمارستان واقع شده است اتاق های بخش شامل:4 اتاق آنژیو گرافی- اتاق استراحت  –اتاق رختکن کارکنان (زنان و مردان ) – اتاق رختکن پزشکان ( زنان و مردان )- سرویس بهداشتی  کارکنان

تجهیزات این بخش شامل :دستگاه آنژیو گرافی –دستگاه آیووس – دستگاه Ablation3D-دستگاه EPS و Ablation-دستگاهACT - دستگاه آنالیزور – دستگاه دی سی شوک

پذیرش : بیمار از پذیرش آنژیوگرافی به بخش Post Angio منتقل و از آنجابه بخش آنژیوگرافی منتقل می شود و پس از انجام پروسیجر مربوطه به بخش Post Angio منتقل می شود.

رای شما به این مطلب چیست؟

+12