مشخصات فیزیکی بخش

بخش جراحی   یک  با   27 تخت بستری  در طبقه اول  بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل :اتاق دارو – اتاق  وسایل – انبار  وسایل – انبار ملحفه – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده – سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی  می باشد .

تجهیزات بخش

 ساکشن- سرنگ پمپ –دسی شاک – لامپ اشعه – تشک مواج – نگاتوسکوپ  دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید  می باشد .

پذیرش بیمار

تحویل پرونده بیماران از واحد پذیرش اتاق عمل و تشکیل کاردکس -کنترل تمام آمادگی های قبل از عمل  از قبیل نوار قلب و عکس قفسه سینه آگاه کردن بیمار از زمان حضور در بخش و سایر قوانین مربوطه و ...

رای شما به این مطلب چیست؟

-4