منابع انسانی بیمارستان کوثر

معرفی واحد منابع انسانی بیمارستان کوثر

به گفته دیو آلریش: تعریف واحد منابع انسانی در سال 2020 درباره خلق ارزش برای دیگران است. ارزش ساختار منابع انسانی در یک سازمان بر مبنای آنچه انجام می دهد نیست بلکه بر مبنای چگونگی اثری است که بر دیگران می گذارد.

سوال این است که بهترین آورده منابع انسانی برای کارکنان چیست؟

پاسخ عمومی که همان برداشت بیست سال اخیر از شغل منابع انسانی بوده، عبارت است از ایجاد یک شغل هدفمند، محیط کاری مناسب، همکاری های بهینه، پرداخت های عادلانه و فرصتهای برابر رشد و یادگیری.

واحد منابع انسانی در بیمارستان کوثر با الگوبرداری از مدل منابع انسانی 34000 که ترجمه و ایرانی شده مدل بین المللی توسط دانشگاه تهران می باشد در حال فعالیت می باشد.

همچنین در اجرای این مدل توجه به استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت و رعایت موازین و اصول مربوطه مد نظر قرار گرفته است.

ساختار واحد منابع انسانی :

 مسئول منابع انسانی: احسان درعلی نبی

 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • کنترل و بروز رسانی کلیه فرآیندهای منابع انسانی
 • پیگیری و کنترل اجرای فرآیندها در سطح بیمارستان
 • پیگیری و کنترل اجرای استانداردهای بین المللی و تطابق فعالیت های واحد منابع انسانی

کارگزینی: 

 • صدور و بروز رسانی احکام کارگزینی
 • کنترل محاسبات کارکردهای حقوق ماهانه و مرخصی های استعلاجی و ...
 • کنترل و صدور مجوز های پایان کار
 • کنترل و صدور مجوز های شروع بکار
 • صدور ابلاغ ها و مجوز های تنبیه و تشویق کارکنان
 • کنترل بروز رسانی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان
 • کنترل و پیگیری امور مرتبط با قانون کار و تامین اجتماعی

کارشناس منابع انسانی: خانم قربانی

 • پیگیری و اجرای فرآیند جذب و استخدام
 • پیگیری و اجرای فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان
 • پیگیری و اجرای فرآیند آموزش کارکنان کادر اداری و پاراکلینیک و پزشکان
 • پیگیری و اجرای فرآیند نظام پیشنهادات
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان

متصدی حضور و غیاب کارکنان اداری: فریبا ریاستی قصرالدشتی

 • کنترل ورود وخروج کارکنان و درخواست و مجوز مرخصی و ماموریت
 • کنترل چینش نیرو در برنامه هفتگی کارکنان
 • ثبت و کدینگ برنامه هفتگی
 • محاسبات کارکرد حقوق ماهانه کارکنان
 • محاسبات کارکرد کارکنان در زمان تسویه حساب
 • محاسبات کارکرد سالانه کارکنان
 • بروز رسانی پرونده های الکترونیک کارکنانی
متصدی امور اداری و حضورغیاب کارکنان درمانی: سمیرا صادقی
 • کنترل ورود وخروج کارکنان و درخواست و مجوز مرخصی و ماموریت
 • کنترل چینش نیرو در برنامه هفتگی کارکنان
 • ثبت و کدینگ برنامه هفتگی
 • بروز رسانی پرونده های الکترونیک کارکنان
 • تنظیم پرونده پرسنلی و پیگیری مستند سازی کارکنان جدید الورود

اهداف

اهداف واحد منابع انسانی

رای شما به این مطلب چیست؟

+1