ریاست و معاونت ها بیمارستان کوثر

جناب آقای دکتر محمود تابنده
مدیرعامل بنیاد قلب فارس
جناب آقای دکتر محمود تابنده
جناب آقای دکتر احمد راکعی
ریاست بیمارستان کوثر
جناب آقای دکتر احمد راکعی
جناب آقای مهندس برمک تابنده
مدیریت بیمارستان
جناب آقای مهندس برمک تابنده
جناب آقای دکتر کاووس جمالی
معاونت در مان
جناب آقای دکتر کاووس جمالی
سرکار خانم دکتر زهره یوسفی
معاونت فرهنگی /مسئول پزشكان عمومي
سرکار خانم دکتر زهره یوسفی
جناب آقای دکترفرزاد عدل
معاونت آموزشی
جناب آقای دکترفرزاد عدل
جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی
معاونت پژوهشی
جناب آقای دکتر احسان بهرامعلی
سرکار خانم فاطمه ذوالقدر پور
مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
سرکار خانم فاطمه ذوالقدر پور

رای شما به این مطلب چیست؟

+9