ژورنال کلاب جناب آقای دکتر منصور فاطمی (متخصص بیهوشی)

ژورنال کلاب هفتگی : جناب آقای دکتر منصور فاطمی (متخصص بیهوشی)

موضوع کنفرانس : CPR

تاریخ : 7/6/98

مطالب ارائه شده :

اهمیت رعایت اصول استاندارد ، اخلاق و شکایات قانونی در CPR  امروزه مورد تاکید فراوان است . در این راستا ( استقلال رای بیمار ، سودمند بودن ، آسیب نرساندن به بیمار و عدالت) مورد برسی قرار گرفته است .در این کنفرانس سعی شده است به سوالات زیر پاسخ داده شود. نقش بیمار در تصمیم مواجعه به شروع CPR  چیست ؟

چه زمانی باید CPR  شروع و چه زمانی باید ختم شود ؟