خدمات الکترونیـک

نوبت دهی اینتـرنتـی

مراجعین محترم شما می توانید از طریق این سامانه نسبت به دریافت وقت کلینیک های تخصصی بیمارستان کوثر به صورت غیر حضوری و اینترنتی رزرو وقت نمایید.

در خواست همکـاری

متقاضی محترم در صورت تمایل به تکمیل فرم اعلام امادگی برای همکاری با بیمارستان کوثر، اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمائبد.

آموزش و پژوهـش

در میان روش های تشخیص گرفتگی عروق قلب (ببینید: بیماری گرفتگی عروق کرونر چیست؟)، آنژیوگرافی به عنوان ...
آشنایی با بیماری ها
شریان های خون رسان به قلب به نام شریان های کرونر شناخته می شوند که وظیفه رساندن خون، اکسیژن و مواد ...
آشنایی با بیماری ها