راه های دسترسـی به بیمارستان کوثر

جهت دسترسی به بیمارستان کوثر می توانید از نقشه زیر استفاده نمائید.