اعضاء کمیته اخلاق

      اعضای کمیته اخلاق بالینی بیمارستان کوثر شیراز

 

نام و نام خانوادگی

سمت اعضای حقوقی

توضیحات

1

دکتر سید احمد راکعی

رئیس بیمارستان

رئیس کمیته

2

خانم رزم آرا

مسئول تعالی سازمانی

 

3

خانم خسروی راد

سرپرست واحد پیگیری امور بیماران

دبیر کمیته/ شماره تماس: 09173375626

4

خانم معدل

سوپروایزر آموزشی

 

5

دکتر جمالی

معاون درمان

 

6

مهندس تابنده

مدیر بیمارستان

 

7

خانم ذوالقدرپور

مدیر پرستاری

 

8

خانم ده بزرگی

مسؤول واحد بهبود کیفیت

 

9

خانم رزم آرا

سوپروایزر اخلاق بالینی

 

10

خانم حاذقی

مسؤول مددکاری

 

11

خانم دکتر یوسفی

معاون فرهنگی بیمارستان و مدیر روابط عمومی و مسئول پزشکان عمومی بیمارستان

نماینده پزشکان

12

آقای ادیب

مدیر مالی بیمارستان

متخصص اخلاق پزشکی / فرد دوره دیده

روحانی آشنا به فقه پزشکی

13

دکتر مهرافسر

پزشک قانونی بیمارستان

متخصص پزشکی قانونی/ حقوقدان

14

آقای راستی

پیمانکار پارکینگ

نماینده جامعه

15

خانم کاظمی پور

سوپروایزر آموزش به بیمار

 

16

خانم برزگر

کارشناس ایمنی

 

17

خانم میری

سوپروایزر ایمنی

 

18

آقای درعلی

مدیر منابع انسانی

 

 

رای شما به این مطلب چیست؟

+2