ثبت نام بیمارستان کوثر در کتاب بین المللی انتشارات اسپرینگر

در کتاب بین المللی انتشارات اسپرینگر ضمن تعریف از جناب استاد محمود تابنده ، بیمارستان کوثر را بعنوان یکی از مراکز اشتغال زایی موفق درمانی در خاور میانه نام برده است.