حضور بازرسین و ارزیابان محترم استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان کوثر

ارزیابان محترم استانداردهای اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همراه همکاران ارجمندمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 9 و 10 اسفندماه جهت ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان کوثر حضور یافتند.

اعتباربخشیاعتباربخشی

اعتباربخشی 

 

اعتباربخشی

 اعتباربخشی

  اعتباربخشی

 

رای شما به این مطلب چیست؟

+5