روز درخت کاری

پانزدهم اسفندماه روز درختكاري بهانه اي شد تا به مهروياد عزيزاني كه سالها در خانواده ي بزرگ كوثر همراه وياور ما بوده اند وخيرين ارجمند و والدين آنها كه بنيانگذار امور خير و كمك در اين مركز درماني بوده اند واكنون از نعمت حضورشان محروميم وسبزي وبرومندي كارهاي نيك وخيرخواهانه انها روشنگر راه بسياري بوده است واز عطر معرفت وجودشان درراه خدمت به خلق وبيماران ، جاودانه بهره منديم ،با كاشت يك نهال به ياد دستان پربار وتفكر خيرخواهانه ي انهادر ترويج فرهنگ درختكاري گامي موثر برداريم وبا ثبت نام ايشان يادگاري سبزاز انها در بنياد قلب فارس و بيمارستان كوثرداشته باشيم.
شما هم ميتوانيد با كاشت يك نهال به ياد عزيزانتان با ما همراه باشيد .

رای شما به این مطلب چیست؟

+1