یکی از اساسي ترين و اصولي ترين وظايف روابط عمومي

یکی از اساسي ترين و اصولي ترين وظايف روابط عمومي ،برقراري ارتباط حرفه اي با رسانه هاست كه اين ارتباط آگاهانه براساس علم وتخصص وخرد،راه نفوذ در افكارعمومي مخاطب را ايجاد مي كند و زماني ميتواند مفيد و موثر واقع شود كه قابليت و توانمندي رسانه ها براساس زمان و شرايط و اعتماد متقابل استفاده شود و روابط اصولي و صحيح خود را با انها خفظ كند بدون حفظ رابطه متقابل امكان تحقق اهداف درجهت حفظ مخاطبين و ارائه خدمات با  كفيت بهتر به آنان امكان پذير نيست درواقع رسانه هانمايندگان افكار عمومي مخاطبين هستند و پل ارتباطي ميان مردم وسازمانها.

در چارت سازماني هر روابط عمومي بايدیک فرد مسئول ارتباط مستقيم با رسانه ها وجود داشته باشد كه از تجربه و تخصص و درايت كافي نسبت به رسانه برخوردار باشد و چگونگي ارتباط موثر و تعامل را براساس علم و دانش روز و مدرن با رسانه داشته باشد یکی از وظايف برون سازماني روابط عمومي دركنار اعتمادسازي و ارتباط متقابل و مستمر با رسانه هاي جمعي درجهت آگاهي جامعه و اطلاع رساني افراد مي باشد توجه ويژه به افكار عمومي مردم براي رسيدن به اهداف بلند مدت هرسازمان نيازمند استراتژي مناسب آن سازمان و برنامه ريزيهاي دقيق است كه اين امر مستلزم درك درست از مفهوم نياز مخاطب ايجاد مي شود كه اين مهم با داشتن مشاور رسانه اي براي هر مجموعه تسهيل ميگردد.
نياز به آموزش در اين مورد و شناخت و آگاهي هرچه بيشتر هر دو نهاد براساس اعتماد سازي و دانش و تخصص و خدمت به مردم همت بيشتري را مي طلبد به همراه درك مفهوم انتظارات معقول و منطقي و به دور از موضع گيري و رویکرد منفي …
چون رسانه در جستجوي حقيقت و واقعيت براي مخاطبين خود مي باشد وشفاف سازي عليرغم محدوديتها و وظايف خود رسالتي است كه در هرصورت تغيير نمي كند لذا اين وظيفه روابط عمومي هاست كه ارتباط اثربخش تر و موثرتري را با رسانه ها داشته باشند و چنانچه گاها چالشهايي ميني بر عدم آگاهي ودانش حرفه اي در زمينه اي خاص ايحاد ميگردد جا دارد هردو گروه با تعامل و گفتگو و پاسخگويي به موقع و شفافيت و رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي براساس دانش و تخصص و ارتباط و اعتماد متقابل و در نظر گرفتن ابعاد مختلف عملكردي و رفتاري و شناختي و ساختاري واصلاح قوانين گام بردارند
.دراخر از كليه رسانه ها كه در سي سال گذشته با بنياد قلب پارس و بيمارستان كوثر همكاري داشته اند نهايت سپاس و قدرداني را دارم و اميد است در سالهاي آتي روابط عموميه اي و رسانه هاي سراسر كشور و سازمانها بطور منسجم تر و بر اساس علم و تخصص و تكنولوژي و تحربيات اسانيد و صاحبنظران مربوطه بتوانند شناخت بيشتري درنحوه ارتباط و تعامل با یکدیگر داشته باشند و بتوانند به جامعه مخاطبين اصلي خود جهت نشر حقايق و واقعيتها در راه خدمت به مردم و جامعه شايسته انساني كه حق مسلم همگي ست گام بردارند .بيست وهفت ارديبهشت و روز روابط عمومي و ارتباطات را به تمام اين انديشه هاي توانمند و پویا تبریک وتهنيت ميگويم .

رای شما به این مطلب چیست؟

0