پکیج های درمانی

نوع عمل هزینه اتباع (ریال) هزینه اتباع (دلار)
آنژیوگرافی 299,500,000 599
آنژیوگرافی بای پس 449,500,000 899
آنژیوگرافی چهاررگ مغزی 385,000,000 770
آنژیوپلاستی یک رگ و یک استنت بدون وسیله 750,000,000 1,500
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 1,250,000,000 2,500
آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 995,000,000 1,990
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ دو استنت بدون وسیله 1,200,000,000 2,400
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت بدون وسیله 995,000,000 1,990
آنژیو+سه رگ سه استنت بدون وسیله 1,450,000,000 2,900
آنژیوگرافی مغز+ آنژیوپلاستی مغز+ گذاشتن فیلتربدون وسیله 995,000,000 1,990
ابلیشن 2800-بدون وسیله 995,000,000 1,990
ابلیشن 4500-بدون وسیله 1,200,000,000 2,400
EPS 440,000,000 880
کت چپ و راست مادرزادی 440,000,000 880
پیس تک حفره PPM-VRبدون وسیله 495,000,000 990
پیس دو حفره PPM-DR بدون وسیله 495,000,000 990
تعویض ژنراتور بدون وسیله 550,000,000 1,100
والوپلاستی دریچه میترال و یا آئورت به تنهایی 850,000,000 1,700
والوپلاستی دریچه ریوی 850,000,000 1,700
بستن PDA -ASD-PFO بدون کاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 650,000,000 1,300
بستن PDA -ASD-PFO باکاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 975,000,000 1,950
CRT-بدون وسیله 975,000,000 1,950
FFR (آزاد) 325,000,000 650
تعویض ژنراتور PPM یا لید 245,000,000 490
ICD تک یا دوحفره ای بدون وسیله 495,000,000 990
Anjio+CABG 2,750,000,000 5,500
CABG 2,495,000,000 4,990
MVR 2,600,000,000 5,200
MVR+AVR 2,750,000,000 5,500
CABG+MVR 2,850,000,000 5,700
کوله سیستکتومی 430,000,000 860
لاپاراسکوپی -کوله سیستکتومی 495,000,000 990
TUL 340,000,000 680
PCNL بدون کمک جراح 495,000,000 990
PCCL 325,000,000 650
Pilonidal cyst 235,000,000 470
Hemorrhoid 235,000,000 470
هیستروسکوپی D&Cبا هتلینگ 235,000,000 470
Remoral plat 325,000,000 650
سیستوسکپی باهتلینگRemoval DJ 195,000,000 390
سیستوسکپی بدون هتلینگRemoval DJ 99,500,000 199
CTS با تخت بستری 235,000,000 470
CTS بدون تخت بستری 145,000,000 290
urethroscopy با تخت بستری 195,000,000 390
urethroscopy بدون تخت 170,000,000 340
APR+Labioplasty 380,000,000 760
APR 325,000,000 650
APR Entrocel 390,000,000 780
فیکو یک چشم-بدون هتلینگ 170,000,000 340
فیکو دو چشم بدون هتلینگ 290,000,000 580
Bilat CTR 220,000,000 440
بلفاروپتوزبدون هتلینگ 180,000,000 360
بلفاروپلاستی بدون هتلینگ 260,000,000 520
open prostat 495,000,000 990
Breast mass 235,000,000 470
HTO 445,000,000 890
Bilatrah HTO 495,000,000 990
ACL 325,000,000 650
Menisectomy 445,000,000 890
ACL+MENISC+CHONDROPLASTY 550,000,000 1,100
Total kneeهتلینگ 3شب 775,000,000 1,550
Total hipهتلینگ سه شب 825,000,000 1,650
Bilatral total kneeهتلینگ سه شب 1,150,000,000 2,300
Fess 495,000,000 990
Fess+septo 550,000,000 1,100
Lobectomy 390,000,000 780
total thyroiedeetomy 495,000,000 990
سپتوپلاستی 325,000,000 650
لیبیوپلاستی 245,000,000 490
فتق شکم Ventral 340,000,000 680
فتق اینگوئینال یک طرفه 260,000,000 520
امبلیکال هرنیـا 260,000,000 520
فتق اینگوئینال دو طرفه 340,000,000 680
فتق شکمی Incisional neraia 390,000,000 780
Breast mass 235,000,000 470
مستکتومی 495,000,000 990
Bartholincyst 210,000,000 420
ید درمانی 325,000,000 650
لوتیشیوم 475,000,000 950
ناخنک با گرافت با بیهوشی 175,000,000 350
TURB 325,000,000 650
TURP 455,000,000 910
MC donald 225,000,000 450
بای پس معده 1,300,000,000 2,600
اسلیو معده 1,200,000,000 2,400
واریکوسل یک طرفه 225,000,000 450
واریکوسل دو طرفه 260,000,000 520
تانسیلکتومی 235,000,000 470
Ovarin Cyst 325,000,000 650
LAP=ovarin cyst 445,000,000 890
TAH 440,000,000 880
L/H 550,000,000 1,100
DBS 3,900,000,000 7,800
کاشت حلزون 1,300,000,000 2,600
DCR 230,000,000 460
Cystoscopy + ing 245,000,000 490
DHS 475,000,000 950
Bipollar 475,000,000 950
D&C 195,000,000 390
VNS 950,000,000 1,900
استرابیم یک عضله بدون هتلینگ 165,000,000 330
استرابیم دو عضله بدون هتلینگ 180,000,000 360
استرابیم سه عضله و بیشتربدون هتلینگ 195,000,000 390
(HERNIA (TAPP 550,000,000 1,100
Fistulectomy 235,000,000 470
Hallux Valgus 375,000,000 750
Laminectomyبدون آرترودز و فیکساسیون 600,000,000 1,200
Spondylolisthesis 995,000,000 1,990
راینوپلاستی 650,000,000 1,300
هزینه هر شب بستری درسوئیت بخش VIP 130,000,000 260
هزینه هر شب بستری دراتاق بخش VIP 110,000,000 220
هزینه هر شب بستری در بخش ای سی یو 130,000,000 260
هزینه هر شب بستری در بخش سی سی یو 90,000,000 180
هزینه هر شب بستری در بخش اتاق خصوصی 75,000,000 150
هزینه هر شب بستری در بخش معمولی اتاق دو تخته 60,000,000 120

رای شما به این مطلب چیست؟

-4