مشخصات فیزیکی بخش
  بخش  پست آنژیوگرافی  با  27 تخت بستری  در طبقه  اول  بیمارستان کوثر واقع شده است  اتاق های بخش شامل : اتاق آمادگی بیماران اسکجول آنژیوگرافی -اتاق دارو –اتاق آموزش به بیمار – اتاق  وسایل – انبار وسایل – انبار ملحفه – آبدارخانه – رختکن – اتاق آلوده سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل – اتاق تی شوی می باشد .

تجهیزات بخش
 ساکشن- سرنگ پمپ – دی سی شاک – دستگاه  نوار قلب – گلوکومتر  - اتوسکوپ – افتالموسکوپ – برانکارد – ویلچر –مانیتور  بدساید   و سنترال -  سیستم کامپیوتر   - اینفیوژن پمپ -    پیس میکر موقت- تله متری و ...  می باشد .

پذیرش بیمار
   بیماران از قسمت   پذیرش بخش آنژیوگرافی  ارجاع داده می شوند . بعد از اقدامات اولیه در اتاق آمادگی بیمار به کت لب فرستاده می شود. بیمار بعد از انجام آنژیوگرافی  از کت لب به بخش پست آنژیوگرافی  برگردانده  می شودو اقدامات اولیه جهت بیمار  صورت می گیرد . 

رای شما به این مطلب چیست؟

+1